Zarząd Klubu Sportów Konnych VOLMAR Smarchowice Wielkie zawiadamia, że w dniu 03.10.2022 r. o godzinie 18:00 w siedzibie Klubu (ul. Namysłowska 12D, Smarchowice Wielkie) odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków.

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie Walne Zebranie rozpocznie się o godzinie 18:15.

PORZĄDEK ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA WYBORCZEGO KLUBU SPORTÓW KONNYCH VOLMAR SMARCHOWICE WIELKIE W DNIU 03.10.2022 R.

1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zebrania.
3. Sprawdzenie przez Przewodniczącego Zebrania kworum. Wyznaczenie przez Przewodniczącego drugiego terminu Zebrania w przypadku braku kworum.
4. Zatwierdzenie Porządku Zebrania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu.
6. Wybór Zarządu Stowarzyszenia
7. Wybór Komisji Rewizyjnej
8. Dyskusja. Wolne wnioski.
9. Zakończenie zebrania.